Κύριες Μετοχές
Δείκτης (CFDs)
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,223
1,229
1,264
1,223
-0,006
-0,49%
22/05 | Αθήνα
8,400
8,490
8,490
8,395
0,000
0,00%
22/05 | Αθήνα
14,870
15,000
15,380
14,870
-0,200
-1,33%
22/05 | Αθήνα
11,17
11,42
11,50
11,17
-0,28
-2,45%
22/05 | Αθήνα
185,32
184,73
186,74
183,61
+0,50
+0,27%
22/05 | NASDAQ