Κύριες Μετοχές
Δείκτης (CFDs)
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,341
1,330
1,369
1,305
+0,011
+0,83%
16/08 | Αθήνα
9,310
9,550
9,615
9,310
-0,240
-2,51%
16/08 | Αθήνα
14,980
15,530
15,620
14,980
-0,640
-4,10%
16/08 | Αθήνα
11,90
11,90
12,08
11,90
0,00
0,00%
16/08 | Αθήνα
183,70
183,75
185,10
182,36
+1,11
+0,61%
16/08 | NASDAQ