Κύριες Μετοχές
Δείκτης (CFDs)
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
0,670
0,633
0,632
0,591
+0,055
+8,94%
05/06 | Αθήνα
24,2450
23,8150
24,3850
23,8150
+0,7100
+3,02%
05/06 | Αθήνα
1,0300
1,0200
1,0230
0,9630
+0,0300
+3,00%
05/06 | Αθήνα
12,51
12,60
12,60
12,45
-0,05
-0,40%
05/06 | Αθήνα
16,140
16,275
16,575
16,105
+0,145
+0,91%
05/06 | Αθήνα
14,93
15,30
15,39
14,89
-0,31
-2,03%
05/06 | Αθήνα
8,1700
7,8500
7,8300
7,5000
+0,4550
+5,90%
05/06 | Αθήνα
8,950
8,790
8,770
8,515
+0,250
+2,87%
05/06 | Αθήνα
3,63
3,55
3,56
3,40
+0,13
+3,71%
05/06 | Αθήνα