Ζωντανές Ισοτιμίες
Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,0073
1,0077
1,0075
1,0088
1,0092
1,0070
-0,0013
-0,13%
04:54:15 | Νόμισμα
1,1910
1,1914
1,1912
1,1926
1,1942
1,1905
-0,0018
-0,15%
04:54:23 | Νόμισμα
136,22
136,25
136,24
135,89
136,38
135,73
+0,35
+0,26%
04:54:25 | Νόμισμα
0,9582
0,9583
0,9582
0,9569
0,9589
0,9562
+0,0015
+0,15%
04:54:26 | Νόμισμα
0,6898
0,6900
0,6899
0,6918
0,6921
0,6888
-0,0019
-0,27%
04:54:27 | Νόμισμα
0,8456
0,8460
0,8458
0,8454
0,8466
0,8450
+0,0005
+0,06%
04:54:23 | Νόμισμα
1,2962
1,2963
1,2962
1,2950
1,2967
1,2943
+0,0016
+0,12%
04:54:27 | Νόμισμα
0,6231
0,6232
0,6231
0,6260
0,6313
0,6227
-0,0029
-0,46%
04:54:26 | Νόμισμα