Ζωντανές Ισοτιμίες
Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,1150
1,1151
1,1151
1,1149
1,1161
1,1148
-0,0002
-0,01%
05:58:55 | Νόμισμα
110,28
110,29
110,29
110,34
110,37
110,14
-0,06
-0,05%
05:58:51 | Νόμισμα
1,2646
1,2647
1,2647
1,2661
1,2673
1,2647
-0,0015
-0,11%
05:58:53 | Νόμισμα
1,0083
1,0084
1,0084
1,0094
1,0102
1,0082
-0,0012
-0,11%
05:58:55 | Νόμισμα
1,3444
1,3448
1,3446
1,3434
1,3450
1,3429
+0,0017
+0,13%
05:58:53 | Νόμισμα
0,6871
0,6876
0,6874
0,6880
0,6883
0,6867
-0,0007
-0,09%
05:58:55 | Νόμισμα
0,8816
0,8819
0,8818
0,8806
0,8818
0,8800
+0,0011
+0,12%
05:58:53 | Νόμισμα
1,1241
1,1247
1,1244
1,1257
1,1269
1,1241
-0,0014
-0,12%
05:58:55 | Νόμισμα