Ζωντανές Ισοτιμίες
Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,0819
1,0823
1,0821
1,0822
1,0840
1,0812
-0,0002
-0,02%
23/02 | Νόμισμα
150,52
150,53
150,52
150,53
150,79
150,30
+0,02
+0,01%
23/02 | Νόμισμα
1,2669
1,2673
1,2671
1,2656
1,2702
1,2649
+0,0012
+0,09%
23/02 | Νόμισμα
0,8807
0,8814
0,8810
0,8801
0,8820
0,8781
+0,0010
+0,11%
23/02 | Νόμισμα
1,3506
1,3513
1,3510
1,3481
1,3518
1,3462
+0,0029
+0,21%
23/02 | Νόμισμα
0,6563
0,6565
0,6564
0,6555
0,6581
0,6550
+0,0011
+0,17%
23/02 | Νόμισμα
0,8480
0,8590
0,8535
0,8561
0,8553
0,8528
-0,0014
-0,16%
23/02 | Νόμισμα
0,9534
0,9537
0,9535
0,9516
0,9544
0,9516
+0,0008
+0,08%
23/02 | Νόμισμα