Ζωντανές Ισοτιμίες
Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,0760
1,0761
1,0760
1,0827
1,0839
1,0715
-0,0070
-0,65%
24/03 | Νόμισμα